Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Evaluering|

Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne hovedkonklusjonen fra Faglig forum og Overvåkningsgruppen for Norskehavet og Barentshavet støttes etter gjennomgangen av vitenskapelige publikasjoner om miljøgifter for perioden 2010-2013. Gamle "legacy" organiske miljøgifter som PCB og klororganiske plantevernmidler viser nedadgående trender, mens miljøgifter som ikke er regulert, eller som nylig har blitt regulert, har stabile eller økende trender. Hos noen toppredatorer i systemet som polarmåke, svartbak, storjo, isbjørn og spekkhugger er PCB-nivåene høye nok til å kunne gi negative helseeffekter.

  • Miljødirektoratet
  • Kjetil Sagerup, Jonny Beyer, Anita Evenset, Norman W. Green, Anna Helena Falk
  • Akvaplan-niva
Dokumentstudier
Observasjon