Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik

Evaluering|

COWI er engasjert av Miljødirektoratet til å gjennomføre en utredning om egnetheten til Brevik som lokalitet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall. Brevik har en sentral beliggenhet i forhold til aktuelle produksjonssteder eller utskipningssteder for store volumer av uorganisk farlig avfall i Norge og de andre nordiske land. Lokaliseringen er midt i Norges største industriområde, og må således kunne sies å være i nærheten av mye industriell kompetanse. Et anslag over tidsforbruk til de forskjellige aktivitetene som er påkrevet fram til oppstart av deponivirksomhet, viser at dette kan skje rundt årsskiftet 2020/21. Det er imidlertid mange forhold som kan forsinke prosessene og det pekes spesielt på uavklart eiendomsrett til bergrommene, og mye lokal motstand.

  • Miljødirektoratet
  • Marius Johansen, Jeanett Manstad-Hulaas, Oddmund Soldal, Aage Heie
  • COWI
Dokumentstudier
Observasjon