Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver

Evaluering|

Det er foretatt en sammenstilling av eksisterende data av bromerte flammehemmere fra deponi, renseanlegg og tilførselselver til Mjøsa. Dataene er sammenholdt med tidligere funn i sedimenter og fisk i Mjøsa. Beregnet relativt bidrag fra ulike kilder viser at det kommer tilnærmet like store bidrag fra kommunale renseanlegg og fra tilførselselvene. Utlippene i nordre del domineres av lavbromerte kongenerer. mens utslipp fra Hamar og Gjøvik domineres av den fullbromerte forbindelsen deka-BDE. Størst bidrag til PBDE i Mjøsa er via Lillehammer renseanlegg og fa elvene ved Hamar.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Peter Snilsberg, Trine Eggen, Eirik Fjeld, Martin Schlabach
  • Jordforsk, Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for luftforskning
Dokumentstudier
Observasjon