Vitalt om kreft

Evaluering|

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster. Evalue-ringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktørene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen konklu-derer med at NCE Oslo Cancer Cluster etter tre års virksomhet er en velfunge-rende klynge på god vei til å realisere definerte målsetninger.

  • Innovasjon Norge
  • Harald Furre, André Flatnes
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk