Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser

Evaluering|

Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og siktemålet var å utvikle nye tiltak og samarbeidsformer rundt utsatt ungdom. Evalueringen legger særlig vekt på . det som omtales som losfunksjon. Losfunksjon innebærer at ungdommene har hatt tett oppfølging av en person som har kunnet bistå dem på mange ulike måter i prosessen med å nyttiggjøre seg tiltakene.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Inger- Hege Kristiansen, Anna Skårberg
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon