Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Evaluering|

Hovedfunnene er at den nukleære virksomheten historisk sett har hatt en stor forskningsmessig betydning på grunn av Haldenprosjektet. Denne betydningen vil imidlertid bli svekket når Jules Horowitz‐reaktoren i Frankrike står ferdig i løpet av den neste tiårsårsperioden. Den nukleære virksomheten har også betydning fra et atomsikkerhetsperspektiv. Denne betydningen vil imidlertid også svekkes når Horowitz‐reaktoren settes i drift. Fra et næringsmessig perspektiv og et utdanningsperspektiv har den nukleære virksomheten hatt mindre betydning. Det er i første rekke annen virksomhet ved IFE Halden som bidrar på disse områdene.

  • Norges Forskningsråd
  • Knut Peder Heen, Helge Bremnes, Arild Hervik
  • Møreforsking Molde, Høgskolen i Molde
Spørreskjema
Dokumentstudier