Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs

Evaluering|

DNV GL har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å gjennomføre en utredning av beste tilgjengelige teknikker (BAT) for rensning av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs for nye installasjoner. Denne rapporten beskriver teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og som kan installeres på overflateinnretninger. Injeksjon er å anse som det miljømessig beste alternativet, hvis det kun er fokus på utslipp av potensielt miljøfarlige stoffer til sjø. For mange felt vil likevel renseteknikker bli vurdert, og ofte valgt basert på bredere BAT-vurderinger.

  • Miljødirektoratet
  • Emma Karlstrøm Thylander, Steinar Nesse, Torild R. Nissen-Lie
  • Det Norske Veritas
Dokumentstudier
Observasjon