Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Evaluering|

Rapporten gir innspill til en ny kostnadsnøkkel for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Rapporten er basert på en normativ tilnærming, og forsøker å beregne de normerte kostnadene ved å drifte ferjesamband og hurtigbåtruter. For ferjer gis det et konkret forslag om et nytt kriterium i kostnadsnøkkelen. For båter gis det en anbefaling om videre arbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementets fulgte opp rapporten i kommuneproposisjonen for 2018.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Hilde J. Svendsen, Falko Müller, Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen
  • Møreforsking Molde, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Statistikk