Universell utforming som strategi

Evaluering|

Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. Medvirkning fra berørte grupper i implementeringen diskuteres også. Handlingsplaner som virkemiddel er et grep for å løse mer overordnede styringsproblemer innen et politikkområde. Det er et grunnlagsdokument som gir oversikt over nye initiativ og tiltak og gir det samlede arbeidet mål og retning.

  • Miljøverndepartementet
  • Siri Nørve, Lillin Knudtzon, Martin Lund Iversen, Merethe Dotterud Leiren
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon