Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Evaluering|

Rapporten viser utviklingstrekk ved unges boligetablering, og analyserer samfunns- og velferdsmessige konsekvenser og utfordringer knyttet til utviklingen. NIBR har avgrenset unge i etableringsfasen til å gjelde personer i alderen 20-35 år. Denne avgrensingen er i tråd med tidligere studier innen dette feltet. NIBR har definert følgende tre hovedproblemstillinger: 1) Utviklingstrekk ved unges boligetablering de siste fem til syv årene. 2) Samfunns- og velferdsmessige konsekvenser og utfordringer knyttet til unges boligetablering 3) Tiltak Rapporten baserer seg på både kvantitative og kvalitative data. Den omfattende kvantitative delen henter i hovedsak sitt underlag fra Folke og Boligtellingen (SSB) 2011 og EU SILC data fra 2012. Denne undersøkelsen hadde bl. a. fokus på bolig og boforhold og hvilket har gitt NIBR et bredt grunnlag for å belyse unges situasjon på boligmarkedet i Norge. I den kvalitative delen av prosjektet har NIBR gjennomført intervjuer med unge i etableringsfasen, kommuneansatte som jobber med startlån og lånerådgivere i privat banker i 4 casekommuner; Oslo, Stavanger, Tromsø og Stjørdal.

  • Husbanken
  • Katja Johannessen, Kim Christian Astrup, Per Medby
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Statistikk