Underveisevaluering

Evaluering|

Boligsosialt utviklingsprogram innebærer et partnerskap med utvalgte kommuner om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Denne rapporten omfatter programarbeidet i kommunene Drammen, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn og Arendal 1- 1,5 år etter oppstart. Programmet har en varighet på 4-5 år for den enkelte kommune. Målene med det boligsosiale utviklingsprogrammet er: 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial kompetanse i kommunene 3. Økt boligsosial aktivitet i kommunene

  • Husbanken
  • Husbanken
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier