Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak

Evaluering|

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter gjennomført en undersøkelse av vold og trusler i asylmottak. De har kartlagt omfang og årsaker og undersøkt på hvilken måte forhold ved mottakene kan påvirke forekomsten av vold. Proba har også undersøkt bakgrunnen for voldshendelser og hvor alvorlig volden som finner sted, er. De har også utarbeidet forslag til forebyggende tiltak. UDI gjennomførte i 2007 en kartlegging av vold og trusler i asylmottak. I årene etter 2007 har det skjedd store endringer på mottaksfeltet, og UDI ønsket derfor en oppdatert undersøkelse.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Trude Thorbjørnsrud, Pia Dybvik Staalesen, Tore Rokkan, Yngve Hammerlin
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon