Tiltak mot kjønnslemlestelse

Evaluering|

Rapporten evaluerer det treårige nasjonale prosjektet for gjennomføring av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Målet med evalueringen har vært å vurdere om tiltakene i OK-prosjektet har bidratt til måloppnåelse, effekter og konsekvenser, om brukerperspektivet er kommet fram, og om prosjektet har nådd sine målgrupper. Resultatene viser at OK-prosjektet gjennom sin kunnskapsproduksjon og spredning av denne har bidratt til å gjøre det offentlige bedre i stand til å sette temaet kjønnslemlestelse på dagsorden, heve kunnskapsnivået og utvikle prosedyrer og samarbeidsrelasjoner for å arbeide med denne problematikken. De har nådd sine målgrupper ved bruk av ulike virkemidler. Prosjektet har legitimitet og støtte i målgruppene, som også har kommet med forslag til forbedringer og kursendringer i prosjektet.

  • Barne- og familiedepartementet
  • Inger-Lise Lien
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier