Til beste for de beste

Evaluering|

Evalueringen består av fire deler: Del I gir en oversikt over teorigrunnlag og metode knyttet til evaluering av OFU/IFU-ordningen. Del II gir en beskrivelse av faktagrunnlaget. Del III dokumenterer faktiske resultater og effekter av OFU/IFUordningen og gir en kvantitativ referanseramme for å vurdere om resultatene står i forhold til innsatsen og om midlene brukes på beste måte. Del IV gjengir STEPs vurderinger og anbefalinger. Etter STEPs vurdering, må OFU/IFU-ordningen kunne karakteriseres som ”vellykket” – både vurdert ut fra resultater og effekter på prosjektnivå, i forhold til formålseffektivitet og i forhold til NHDs resultatmål.

  • Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND
  • Morten Staude, Markus Bugge, Trine Monsen
  • STEP - Senter for innovasjonsforskning
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk