Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport

Evaluering|

Miljødirektoratet tildelte et oppdrag til DNV GL for å få vurdert forventet teknologiutvikling for reduksjon av utslipp av klimagasser fra petroleumssektoren i Norge fram mot 2030 og i et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassene omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), flyktige hydrokarbonforbindelser ikke medregnet metan (nmVOC), nitrogenoksider (NOX), svoveloksider (SOX) og sot (BC – Black Carbon). Miljødirektoratet ønsket også en vurdering av hva som p. t. er å anse som beste tilgjengelige teknikker (BAT - Best Available Technique). Norsk petroleumsindustri representerte i 2012 ca. ¼ av landets samlede utslipp av alle klimagasser gitt som CO2 ekvivalenter. Resultatet fra studien vil inngå i Miljødirektoratets videre arbeid med klimagassreduksjoner.

  • Miljødirektoratet
  • Det Norske Veritas
Dokumentstudier
Observasjon