Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern

Evaluering|

Etablering og utvikling av et statlig regionalt barnevern har vært ufordrende. Det er lagt ned et betydelig arbeid på alle nivåer og det er oppnådd en rekke resultater i forhold til de målene som ble satt for overtagelsen. Det har imidlertid underveis vært problemer knyttet til ressursbruk, og dels også oppfatninger om lav måloppnåelse i forhold til forventningene. Rapporten berører utvalgte problemstillinger med sikte på å identifisere tiltak som kan bidra til å bedre måloppnåelsen og ressursbruken i barnevernet. Problemstillingene rapporten omfatter er 1) grenseflater mellom statlig regionalt barnevern og andre aktører, 2) utvikling i bruk av fosterhjem og institusjon og kostnadene ved dette, og 3) styrings- og rapporteringsdialogen.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • ECON
Intervju
Dokumentstudier