Startlånet

Evaluering|

Bankene mangler fremdeles informasjon om startlånordningen, noe som hindrer samarbeid mellom bankene og kommunene. Samfinansiering fordyrer lånekostnadene for låntakerne, fordi bankrenten er høyere enn husbankrenten, samt doble gebyrer. Et flertall av kommunene har satt ut forvaltningen av startlånet til eksterne forvaltere. Også når kommunen har ekstern forvalter, er det kommunen og ikke forvalter som avgjør om et lån går til inkasso ved mislighold. Når låntaker som misligholder lånet går i dialog med kommunen og viser vilje til å betjene lånet, er kommunene svært fleksible med å finne en løsning og hindre inkasso og tvangssalg. Kommuner som selv forvalter lånet synes å være mindre aktive i forhold til å komme i kontakt med låntaker ved mislighold, enn kommuner som har satt forvaltningen ut til eksterne.

  • Husbanken
  • ECON analyse
Intervju
Dokumentstudier