Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

Evaluering|

Dette er sluttrapporten etter følgeevalueringa av den femårige satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Den gjør kort greie for status ved oppstart av programmet, nasjonale og regionale læringsarenaer underveis, samt sluttkartlegginga. Det har skjedd forbedringer i forhold til hvordan fylkeskommunene jobber for å støtte opp under lokal samfunnsutvikling i kommunene i perioden. Ikke alt kan forklares med LUK-satsinga, men satsinga har vært viktig for å få til bedre samordning internt og bedre samhandling eksternt, slik at kommunenes kapasitet og kompetanse har blitt styrket. Dette var også målet med satsinga.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Soveig Svardal, Lars Ueland Kobro, Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Christian Sørhaug
  • Telemarksforsking Bø, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier