Sluttevaluering Politireform 2000

Evaluering|

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Politireform 2000. Reformens fase 1 dreide seg om strukturelle, organisatoriske, ledelsesmesige og tekniske endringer. Hovedgrepet var en reduksjon i antall politidistrikter fra 54 til 27. Fase 2 av reformen gjaldt gjennomgang av driftsenhetsnivået med vekt på å prøve ut nye geografiske samarbeidsformer, videreutvikle distriktenes fellesfunksjoner og videreutvikle arbeidsprosessene i distriktene. Endringene i den sivile rettspleie på grunnplanet skjedde også under fase 2.

  • Politidirektoratet
  • Ragnar Sæveraas
  • Agenda utredning & utvikling
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk