Slutrapport

Evaluering|

Inno Scandinavia og Agderforskning har på oppdrag for Innovasjon Norge og Tillväxtverket evaluert programmet svensk-norsk næringssamarbeid (SNNS). SNNS er et felles svensk-norsk initiativ som i perioden 2005-2009 støttet over 70 samarbeidsprosjekter med formål om å øke konkurransekraften i svenske og norske virksomheter. I tillegg til å støtte samarbeidsprosjekter mellom svenske og norske virksomheter har SNNS hatt som formål å bidra til utvikling og kommersialisering av konkurransekraftige varer og tjenester som skulle fremme handel mellom landene. Videre skulle SNNS bidra til utvikling av nettverk og miljøer som skulle fremme konkurransekraft i næringslivet, understøtte innovasjonsprosesser og øke kompetansen hos virksomhetene. En bærende hypotese bak SNNS var en antakelse om komplementaritet mellom svenske og norske bedrifter, der de norske bedriftene var antatt mer teknologikompetente mens de svenske hadde bedre markedsadgang. Støtte til samarbeid mellom svenske og norske bedrifter skulle derfor lede til en større grad av kommersialisering av nye produkter og tjenester. Programmet ble implementert og administrert av ett felles sekretariat og styregruppe. Målene med evalueringen har vært å kartlegge og tydeliggjøre kvantitative og kvalitative resultat og effekter, som kan knyttes til de gjennomførte prosjektene, hos virksomhetene og andre aktører i programmet. Evalueringen omfattet i tillegg programmets organisasjon og gjennomføring av programmet.

  • Innovasjon Norge
  • Inno Scandinavia, Agderforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk