Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge

Evaluering|

Vi analyserer samfunnsøkonomiske virkninger av klimaendring i dette århundert i Norge. Samfunnsøkonomiske virkninger deles i vrikninger som til syvende og sist påvirker materiell levestandard, og virkninger som agnår andre aspekter ved samfunnsvelferden. Vi finner gjennomgående små virkninger på den materielle levestandarden. Virkningene på andre aspekter ved samfunnsvelferden kan derimot bli meget følbare. Virkninger for NOrge av klimaendringer i utlandet er holdt utenfor analysen, men kan være materielt sett viktigere enn internt norske virkninger.

  • Miljøverndepartementet
  • Haakon Vennemo, Ingeborg Rasmussen
  • Vista Analyse
Dokumentstudier