Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen

Evaluering|

En samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger i grunnen. Miljøverndepartementet sendte i september 2013 ut et høringsnotat med forslag til innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen. Bakgrunnen for forslaget var en vurdering av at nåværende situasjon for ledningsdata ikke er tilfredsstillende, og at det er behov for bedre informasjon om ledninger i grunnen, mer enhetlig registrering samt bedre samordning og styring. Det ble gitt en rekke innspill til dette høringsnotatet med hensyn til både utforming av regelverk og løsninger for utveksling av. Innspillene medførte et ønske om ytterligere utredninger av mulige løsningsalternativer. Mandatet for rapporten var å vurdere alternative løsninger for utforming av regelverk og utveksling av informasjon, samt å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse av de identifiserte løsningsalternativene.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Oslo Economics AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk