Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger

Evaluering|

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet en forenklet samfunns- økonomisk analyse av farledstiltak i Farsund. Analysen er gjennomført innenfor Ramme- avtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Geir Solberg og Thomas Axelsen har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. En spesiell takk rettes til Petter Lindgren i ECON Management Consulting. Han har vært behjelpelig i prosessen med å forstå petroleumsaktiviteten i den sørlige delen av Nordsjøen. I prosjektet er det gjennomført befaring til Farsund med deltakelse fra flere lokale aktører (se vedlegg 1), og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen. Denne rapporten er en oppdatering av Vista-rapport 2015/13 med nye NTP-for- utsetninger.

  • Kystverket
  • Simen Pedersen, Thomas Myhrvold-Hanssen, John Magne Skjelvik
  • Vista Analyse
Statistikk