Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

Evaluering|

Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen. Rapporten utgjør andre del av prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid». Prosjektets første rapport beskriver tre roller i boligsosialt arbeid for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.   Med utgangspunkt i denne tredelingen undersøker rapporten tre hovedspørsmål:  1. Hvilke forståelser av frivillighet ligger til grunn for myndighetenes satsing og forventinger til frivillig sektor og boligsosialt arbeid?   2. Hvordan påvirker rammevilkår (betingelser) frivillig sektors form og innhold?   3. Hvilke konsekvenser vil en endret rolle for frivillig sektor ha for den offentlige velferdsmodellen?  

  • Husbanken
  • Tord Skogedal Lindén, Rune Ervik
  • Uni Research
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk