Risiko og inkludering

Evaluering|

Det er bare arbeidsgiverne som kan inkludere eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet, men det er først i de siste årene at arbeidsgiverne har fått oppmerksomhet som en premiss for inkludering. Denne rapporten presenterer en intervjuundersøkelse med et lite men bredt utvalg av arbeidsgivere og drøfter hvordan de vurderer risikoen ved å ansette eldre og funksjonshemmede. Det er to forhold som hindrer inkluderingen. Det første er inngangen til arbeidslivet; ingen av de intervjuede arbeidsgiverne har fått jobbsøknader fra arbeidssøkere som sier at de har nedsatt funksjonsevne eller er funksjonshemmet. Kontakten mellom arbeidsgivere og funksjonshemmede går i hovedsak gjennom NAV. Heller ikke eldre er like ivrige arbeidssøkere som andre. En del bedrifter ansetter spesielt eldre arbeidstakere som pensjoneres fra politi, brannvesen og luftfart. Andre søker spesielt yngre arbeidstakere. Den andre hovedhindringen for inkludering er den økonomiske og sosiale risikoen som arbeidsgiverne må bære hvis inkluderingen mislykkes. Noen arbeidsgivere foreslår derfor at NAV skal overta arbeidsgiveransvaret når inkluderingen feiler, og at det vil være viktigere for dem enn tilretteleggingstilskudd og andre ytelser. Vi må finne langt bedre balanser mellom arbeidsgivernes krav og arbeidssøkernes forutsetninger for å delta i arbeidsmarkedet dersom inkluderingen skal lykkes. Dette prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Eivind Falkum
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Dokumentstudier