Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg

Evaluering|

Det er både ei nasjonal og lokal oppgåve å ta vare på kyrkjebygga og dei verdiane dei representerer. Stortinget har uttalt at det er behov for tiltak for å betre istandsetjinga og sikringa av kyrkjebygg, og at det betydelege etterslepet i vedlikehaldet er ei utfordring som det hastar å finne løysingar for. Målet med undersøkinga har vore å vurdere arbeidet som styresmaktene gjer med å halde ved like og sikre kyrkjebygga.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk