Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar

Evaluering|

Stortinget har vedteke at mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Innan 2020 skal det årlege tapet av verneverdige kulturminne minimaliserast, freda og fredningsverdige kulturminne skal vere sikra og ha eit ordinært vedlikehaldsnivå, og eit representativt utval av kulturminne skal vere freda. Målet med Riksrevisjonens undersøking har vore å vurdere om Miljøverndepartementet varetek sitt overordna nasjonale ansvar for å sikre at freda og verneverdige bygningar blir teke vare på slik at dei nasjonale måla på området kan bli nådd.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk