Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven

Evaluering|

Målet med undersøkinga har vore å vurdere om styringa og verkemidla i arbeidet med digitalisering av kulturarven fremjar ei god måloppnåing. Undersøkinga omfattar hovudsakleg perioden 2010–2015. Trass i målet frå Stortinget om best mogleg tilgang til kulturarv, er størsteparten av samlingane i norske kulturinstitusjonar framleis ikkje digitaliserte.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk