Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar

Evaluering|

Arbeidet med å betre tryggleiken i vegtunnelar har ikkje kome langt nok. – Det er sett i verk viktige oppgraderingar, men for mange tunnelar er tryggleiksdokumentasjonen framleis ikkje på plass og det blir ikkje gjennomført brannøvingar. Trafikantane har heller ikkje god nok kunnskap om sikker åtferd i tunnelar.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk