Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare

Evaluering|

Målet med undersøkinga har vært å finne ut av: Kva for kartleggingar av flaum- og skredfare er gjennomførte, og korleis blir dei formidla til og nytta av kommunane? Korleis sørgjer styresmaktene på ulike nivå for at nasjonale målsetjingar på flaum- og skredområdet blir godt nok følgde opp?

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier