Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer

Evaluering|

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse ved landets fem største ligningskontorer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum. Disse kontorene ble valgt grunnet sin store betydning for skatteprovenyet. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere disse kontorenes utnyttelse av ressurser, inklusive prioritering av ressurser til og resultater av kontrollarbeidet. Undersøkelsen har også omfattet vurdering av om eksisterende rapporteringssystemer i ligningsetaten gir overordnet myndighet den nødvendige styringsinformasjon.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier