Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring

Evaluering|

Antallet uførepensjonister har de senere årene vært økende. Ved utløpet av 2000 var det 279 573 uførepensjonister, det vil si 9,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. I 2000 utgjorde utgiftene over statsbudsjettet til uførepensjon ca. 30 mrd. kroner. Finansdepartementet mener at utgiftsutviklingen i uførepensjonsordningen for tiden er blant de største statsfinansielle utfordringene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk