Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren

Evaluering|

Bygningsmassen er en viktig innsatsfaktor i universitets- og høgskolesektoren, og gode og effektive bygninger skal bidra til å støtte opp under den utdanningsfaglige virksomheten. Mange bygg i denne sektoren har over tid hatt en dårlig tilstand, og det er indikasjoner på at et verdibevarende vedlikehold ikke er ivaretatt. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om den statlige eiendomsforvaltningen i universitets- og høgskolesektoren er god og hensiktsmessig. Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som utdanningsinstitusjonene forvalter selv, mens Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som Statsbygg forvalter i sektoren. Funn og anbefalinger: http://www. riksrevisjonen. no/Rapporter/Sider/EiendomsmasseUH. aspx

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier