Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll

Evaluering|

Toll- og avgiftsetatens overordnede mål er å hindre ulovlig innførsel og utførsel av varer, og sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av toll og avgifter. I 2002 krevde toll- og avgiftsetaten inn ca. 124 milliarder kroner i toll og avgifter. En stor del av disse inntektene fastsettes på bakgrunn av innberettede opplysninger fra toll- og avgiftspliktige virksomheter Et formål med undersøkelsen har vært å vurdere effektiviteten i toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll ut fra kravet om at kontrollressursene skal styres dit risikoen for inntektstap for det offentlige og alvorlige brudd på regelverket er størst. Undersøkelsen har også kartlagt det kontrollomfanget og de resultatene etaten oppnår gjennom disse kontrollene. Likeledes er det blitt vurdert om kontrollomfanget på dette området er tilpasset risikoen, og det er søkt påvist årsaker til eventuelle forskjeller i kontrollomfanget mellom tolldistriktene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon