Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Evaluering|

Det overordende målet for den statlige idrettspolitikken er idrett for alle. For å bidra til dette gir staten spillemidler fra Norsk Tipping AS til idretten. Støtten var på 1,25 mrd. kroner i 2008. Tilgjengelighet til idrettsanlegg er det viktigste virkemiddelet for at flest mulig skal få mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Tilskudd til investeringer i idrettsanlegg er derfor sentralt i idrettspolitikken. Stortinget har pekt på at det er for store forskjeller i dekningen av idrettsanlegg på landsbasis, og at målet er å utjevne disse forskjellene. Målet med revisjonen har vært å belyse resultatoppnåelsen for tilskudd til idrettsanlegg, og å undersøke om styringen og oppfølgingen av tilskuddsmidlene er tilstrekkelig.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk