Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Evaluering|

Det boligpolitiske ansvaret er forankret i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Husbanken er statens gjennomføringsorgan i boligpolitikken, mens kommunene i all hovedsak har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av boligpolitikken. Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad stat og kommune sørger for at vanskeligstilte på boligmarkedet gis tilstrekkelig hjelp i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

  • Riksrevisjonen
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk