Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper

Evaluering|

Sentrale mål for arbeidsmarkedspolitikken er et velfungerende arbeidsmarked og et inkluderende arbeidsliv. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for produksjon av velferd i samfunnet, og et inkluderende arbeidsliv er viktig for at den enkelte kan utnytte sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om resultatoppnåelsen for disse gruppene er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, og om Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Aetat har etablert hensiktsmessige og pålitelige styringssystemer for å oppnå resultater overfor prioriterte arbeidssøkergrupper. Det er sett på årene 2003–2005.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk