Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester

Evaluering|

Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke om Samferdselsdepartementet følger opp at servicenivået i de ulønnsomme delene av postnettet blir opprettholdt. Det er undersøkt om det er etablert en målsetting for tilskuddet til kjøp av ulønnsomme posttjenester, om det er utarbeidet tilfredsstillende oppfølgingskriterier, og om det er etablert systemer for rapportering. Videre er det undersøkt om bevilgningen forvaltes i samsvar med Stortingets forutsetninger, særlig at den offentlige betalingen skal knyttes til servicenivået, gi incentiver til rasjonell drift og ikke føre til kryssubsidiering av de konkurranseutsatte tjenestene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier