Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)

Evaluering|

Det overordnede målet for skatteetaten er å sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av skatter og avgifter. To sentrale oppgaver i denne forbindelse er innkreving av skatter og kontroll av arbeidsgivernes innberetning og innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Tidligere undersøkelser viste at bruken av virkemidler i innkrevingsarbeidet var forskjellig i kommunene. Utlegg og tyngre innfordringstiltak ble brukt i begrenset grad. Det ble i tillegg reist spørsmål ved organiseringen av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen med delt faglig og administrativ styring mellom staten og kommunene. Målet med den nye undersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere resultatene av skatteoppkrevernes innfordringsarbeid med restskatt for personlige skattytere og skatteoppkrevernes stedlige kontroll av arbeidsgivere.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk