Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Evaluering|

I 2012 ble det fastsatt merverdiavgift for 221 mrd. kroner, noe som utgjorde om lag 30 prosent av samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge. Skatteetaten mottok dette året 1,6 millioner merverdiavgiftsoppgaver, og toll- og avgiftsetaten behandlet 5,2 millioner innførselsdeklarasjoner. Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan skatte- og avgiftsmyndighetenes kontrollarbeid bidrar til å nå Stortingets mål om korrekt fastsettelse av merverdiavgift. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2012.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk