Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Evaluering|

Norsk langsiktig bistand skal bidra til å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Samlet norsk bistand i 2010 var på 27, 4 mrd. kroner. Stortinget har i lengre tid uttrykt forventning til resultatfokus i bistanden. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad Utenriksdepartementet gjennom resultatorientering og kvalitetssikring bidrar til resultatoppnåelse i norsk langsiktig bistand. Undersøkelsen inkluderer departementets vurderinger av forutsetninger for resultatoppnåelse før tildeling, departementets oppfølging av tilskudd og antikorrupsjonsarbeidet i bistandsforvaltningen.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier