Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg

Evaluering|

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad myndighetene når målene med ordningen fritt sykehusvalg. Retten til å velge sykehus ble innført på nasjonalt nivå da pasientrettighetsloven trådte i kraft i 2001. Retten til fritt sykehusvalg ble ansett for å være en av de viktigste rettighetene for å nå formålet i pasientrettighetsloven. Dette var å øke pasientenes mulighet til medbestemmelse, og å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester. Ordningen med rett til fritt sykehusvalg skal bidra til å jevne ut de store forskjellene i ventetider mellom sykehusene. Ledig kapasitet i et sykehus i en del av landet kan gjennom ordningen fritt sykehusvalg utnyttes av pasienter fra andre landsdeler.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk