Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet

Evaluering|

Barnevernet reguleres gjennom lov om barneverntjenester (bvl) og tilhørende forskrifter. Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal videre bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernloven legger vekt på at barn som enten frivillig eller under tvang plasseres utenfor hjemmet, får forsvarlig oppfølging og tilsyn. Riksrevisjonens undersøkelse ble startet opp før det ble foreslått og vedtatt endringer i fylkeskommunens ansvar innenfor barnevernet. De undersøkelser som er gjort, og de problemstillinger som er reist om fylkeskommunens ansvar, har etter Riksrevisjonens vurdering også relevans når disse oppgavene blir overført til staten. Det institusjonstilbudet som foreligger innenfor barnevernet, vil i stor grad være det samme etter at ansvaret for dette tilbudet er overført til staten. Det gjøres dessuten ingen vesentlige endringer i fylkesmannsembetenes institusjonstilsyn. Dette betyr at utfordringene knyttet til å ha et egnet institusjonstilbud for barn som plasseres utenfor hjemmet, og til kvalitetskontrollen av samme institusjoner fremdeles vil være til stede etter at staten har overtatt ansvaret.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier