Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Evaluering|

Vedtak som er fattet av Stortinget og regjeringen på bakgrunn av utilstrekkelig beslutningsgrunnlag, kan medføre at fastsatte mål ikke nås, og at tiltak får utilsiktede konsekvenser for berørte parter. En vesentlig forutsetning for å sikre et godt beslutningsgrunnlag er at det gjennomføres tilfredsstillende mål- og problemanalyser, at alternative virkemidler vurderes, og at konsekvenser er tilfredsstillende utredet før tiltak vedtas. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse om offentlige tiltak er tilstrekkelig utredet, og hva som eventuelt kan være årsaken til mangler. Undersøkelsen bygger på informasjon fra en dybdeundersøkelse av fem offentlige tiltak, en gjennomgang av 44 forskrifter, og data fra undersøkelser som forvaltningen selv har foretatt.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk