Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer

Evaluering|

Stortinget vedtok 18. juni 1992 å opprette Norges forskningsråd fra 1. januar 1993. Etableringen var basert på en sammenslåing av fem forskningsråd. Målsettingen var bedre forskningspolitisk koordinering, klarere arbeidsdeling i forskningssystemet samt forenkling og effektivisering av virksomheten. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad Forskningsrådet ivaretar Stortingets intensjoner om at forskningen skal komme styresmaktene, næringslivet og allmennheten til gode.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier