Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp

Evaluering|

Norge undertegnet i 1999 Gøteborgprotokollen om reduksjon av gasser, herunder nitrogenoksider (NOx), som fører til forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon. De største kildene til utslipp i Norge er skip, petroleumsvirksomhet offshore, vegtrafi kk og fastlandsindustri. Norge har vært ett av de landene som har stått i første rekke i arbeidet med å utvikle forpliktende internasjonale avtaler om reduksjon av langtransportert luftforurensning. Målet med undersøkelsen har vært å undersøke myndighetenes arbeid med å redusere NOx-utslipp for å kunne oppfylle forpliktelsen i Gøteborgprotokollen.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk