Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Evaluering|

Undersøkelsen viser at det er svakheter ved måloppnåelse for flere av målene Stortinget har satt for jordbruket. Matproduksjonen er innenfor det fastsatte målet, mens det er betydelige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Også mål for ivaretakelse av areal- og landskapsressurser og ulike miljøhensyn er i varierende grad nådd. Jordbruket på deler av Vestlandet, i Nord-Norge, Agderfylkene og Telemark er særlig utsatt – blant annet når det gjelder nedleggelser av gårdsbruk, fremtidstro blant gårdbrukere, andel leiejord og andel ubebodde landbruks-eiendommer. Målet om å halvere den årlige omdisponeringen av verdifulle jordbruksarealer innen 2010 er ennå ikke nådd, og kvaliteten på jordbruksarealene forringes.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk