Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet

Evaluering|

Ifølge prosjektets langtidsplan fra 1990 skulle utviklingen og innføringen av EDBLF gi reduserte driftskostnader og ved full drift muliggjøre et effektiviseringspotensiale for Hæren og HV på mellom 400 og 500 årsverk. Den årlige gevinsten av EDBLF fra og med 1996 ble her vurdert til 373,5 mill. kroner. Riksrevisjonen har undersøkt om prosjektet EDBLF har nådd de målene som ble satt for utvikling og innføring av IT-løsninger ved lokale avdelinger i Hæren og HV, og om dette har gitt de forventede resultatene og gevinstene. I undersøkelsen er det vurdert hvordan styring og kontroll av prosjektet EDBLF ble ivaretatt.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier