Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger

Evaluering|

I innstilling til opplæringslovens bestemmelser om elevers arbeidsmiljø, Innst. O. nr. 7 (2002–2003), uttrykte kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin bekymring for undersøkelser som viser at norske skolebygninger langt fra tilfredsstiller kravene til et forsvarlig skolemiljø. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse hvordan kommunene ivaretar sitt forvaltningsansvar for skolebygninger, og hvordan staten følger opp sitt ansvar.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk