Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Evaluering|

Forsvaret har en betydelig anskaffelsesvirksomhet og forvalter store mengder materiell. En god intern kontroll er derfor vesentlig for at Forsvaret skal kunne forebygge og avdekke misligheter. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger er iverksatt tilfredsstillende intern kontroll i forsvarssektoren for å forebygge og avdekke misligheter.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier